Home

Artikkel om dødsstraff i norge

Dødsstraff Amnesty International Norge

Dødsstraff er en straffemetode som innebærer at man tar livet av en person som straff for en eller flere forbrytelser etter en dødsdom.. Nesten alle samfunn har gjennom historien praktisert dødsstraff. [trenger referanse] De vanligste forbrytelsene som har vært knyttet til dødsstraff opp gjennom historien er mord, voldtekt og grov vold.. Opposisjon til makthaverne og blasfemi er også. Debatt: Vi må si nei til dødsstraff, alltid, uansett. Den amerikanske professoren i strafferett, Robert Blecker, skriver i en kronikk i VG at dødsstraff er en rettferdig gjengjeldelse for de. OP2) artikkel 1 pålegger stater å avskaffe dødsstraff, men åpner i artikkel 2 for at statspartene kan ta forbehold om bruk av dødsstraff for handlinger begått i krigstid . Over 70 land (inkl Norge) er part i protokollen . • FNs barnekonvensjon (1989) artikkel 37a forbyr dødsstraff fo

Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter Se egen artikkel om dødsstraff i Norge. Etter rundt 1970 har de fleste land avskaffet dødsstraff og forbudt tortur. Endringene er vedtatt med henvisning til de internasjonale menneskerettighetene. Dette arbeidet har gått hånd i hånd med vedvarende kampanjer fra sivilsamfunnsorganisasjoner og betydelige skifter i opinionen Henrettelsen har vekket sterke reaksjoner rundt om i verden. EU, USAs utenriksminister, presidentkandidat Joe Biden, Sveriges utenriksminister, Amnesty, Den olympiske komité (IOC) og Norge er. Disse tallene sier kanskje noe om at vi som samfunn ikke er gode nok til å fremme menneskerettighetene som en grunnleggende verdi, sier McClimans. Norge avskaffet dødsstraff i 1979, og den siste henrettelsen fant sted i 1948. Totalt 106 land hadde avskaffet dødsstraff ved årsskiftet 2018/2019, viser tall fra Amnesty Artikkel om dødsstraff. I artikkelen ser man på hvordan dødsstraff praktiseres i dag og hvordan det har blitt brukt tidligere. Her debatteres det hvorvidt det er etisk riktig og riktig i forhold til menneskerettighetene å drepe noen som straff for deres handlinger

Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979. Land som fortsatt har dødsstraff er f.eks. Kina, Iran, Irak, Nord-Korea, Saudi Arabia, Afghanistan og USA. I dag dømmes ikke personer lenger til livsvarig fengsel i Norge; den strengeste straffen som brukes i vanlige straffesaker er forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år Norge insisterer også på at internasjonale minimumsstandarder må følges og oppfordrer til økt åpenhet og informasjonstilgang der dødsstraff benyttes for å styrke rettssikkerheten i landet. Enkelte steder jobber Norge også mot at dødsstraff gjeninnføres

Dødsstraff i Norge! - Aftenposte

 1. Dødsstraff er en straffemetode som innebærer at man tar livet av en person som straff for en eller flere alvorlige forbrytelser etter en dødsdom.. I Norge bruker vi ikke dødsstraff som straffemetode og Straffeloven § 29 angir at straffene bare kan være fengsel, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og/eller rettighetstap.. Dødsstraff i fredstid er forbudt, jf
 2. Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979, den siste henrettelsen etter dom skjedde 31 år før det - i 1948. Såkalt sivil dødsstraff, altså straff med døden til følge i fredstid ble avskaffet i Straffeloven i 1902
 3. Dødsstraff bør innføres i Norge Det er 67 år siden den siste henrettelsen i Norge fant sted, den 28. august 1948. Dette var Ragnar Skancke som under krigen brukte tiden sin på å få tysk innflytelse i undervisningsvesenet og statskirken. Etter dette ble ingen henrettet på 30 år, og i 1979 ble det ulovlig me
 4. Henrettelser foregår fremdeles i land som praktiserer dødsstraff, noe et flertall av verdens land gjør. Det finnes i tillegg endel land som på papiret har dødsstraff, men siden ingen har blitt dømt til døden, så har de i praksis ikke dødsstraff. En liste over metoder som ikke lenger er i bruk følger deretter
 5. Selv om internasjonal lov sier at dødsstraff kan bli brukt mot de mest ekstreme forbrytelsene, mener Amnesty at dødsstraff aldri er svaret. Amnesty International i Norge Grensen 3, 0159 Oslo PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: 22 40 22 00 E-post: [email protected] Kontonr: 1644.11.69764 Org.nr: 970148698
 6. Norge avskaffet dødsstraff fullstendig i 1979, men den siste henrettelsen ble utført i 1948. Sivil dødsstraff ble avskaffet ved straffeloven av 1902
 7. Dødsstraff ble brukt av både den tyske okkupasjonsmakten, av NS-myndighetene og av Londonregjeringen under andre verdenskrig.I sivil lovgivning hadde man ikke brukt dødsstraff siden 1876, og den hadde blitt avskaffet i 1902.Den militære straffeloven hadde fortsatt dødsstraff som en mulighet i krigstid. Under okkupasjonen 1940-1945 tok tyskerne i bruk sine egne lover og domstoler i Norge.

Dødsstraff - lokalhistoriewiki

Dødsstraff - Daria

 1. Dødsstraff ble fullstendig avskaffet som straff i Norge, altså både i krig og fred, i 1979. Kilder: NRK Lars-Erik Vaale: Dommen til døden - Dødsstraffen i Norge 1945-50. Norsk Rettsmuseum Anbefalte artikler: Jonny Larsen-saken Ole Anton Sivertsen Moland - den siste som ble halshogd i Nord-Norge Majavatn-tragedie
 2. dre antall da Høyesterett omgjorde stadig flere dødsstraffer til livsvarige straffer. Den 24. januar 1845, ble 29 år gamle Peder Larsen Sydfjordskar halshugget med øks og begravet på retterstedet i Austerelva i Nordland, for å ha knivdrept Ole og Anders Austerelv og for deretter å ha tent på huset
 3. Med premiss om at alle som sitter med livstid har lyst på dødsstraff? Dette tar også utgangspunkt i at vi ønsker livstid her i Norge. Som du ser så er det rettsprinsippene som må vike for kostnadsreduksjonen. Det er mange ting vi kunne gjort billigere om vi hadde gitt blaffen i rettsprinsipper. Total masseovervåkning f.eks. (Satt på.
 4. Jeg har mest tro på straff og rehabilitering etter modellen vi har i Norge. Selv om jeg syns straffenivået på endel forbrytelser burde nok vært skrudd opp noen hakk. Men øvre straffnivået på 21år mener jeg bør holdes der det er. Litt usikker på om det kunne vært en idè å øke til 30år for de groveste forbrytelsene
 5. sker respekten for menneskeliv, og forråer samfunnet, noe som senker terskelen for drap og andre alvorlige overgrep

Artikkel om dødsstraff (debattartikkel) - Studienett.no. TRONDHEIM SIER NEI TIL DØDSSTRAFF | Amnesty International Norge. Dødsstraff - Wikipedia. Dødsstraff - Wikipedia. Hvem havnet først i den elektriske stol? | historienet.no. Den andre tilleggsprotokoll om avskaffelse av dødsstraff til den internasjonale konvensjon av 16 skal vanligvis komme sammen i høyst to uker hvert år for å gjennomgå rapporter som er forelagt den i samsvar med artikkel 18 i den Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge: 1 Denne artikkelen er over ett år gammel, For partiets del er det helt uaktuelt å ta en debatt om dødsstraff i Norge, sier Sandberg, som også leder Stortingets justiskomité I 2004 slo en nasjonal studiegruppe på dødsstraff fast at man ikke kan garantere en rettferdig dødsstraff i Nigeria. Gruppen ba derfor om et moratorium for bruken av dødsstraff i landet, altså en umiddelbar stopp på alle henrettelser og dødsdommer I denne artikkelen skal jeg skrive om den mest fundamentale straffemetode vi kjenner; dødsstraffen. Jeg er prinsipiell motstander av dødsstraff - og er blitt utfordret til å begrunnet mitt syn. Dødsstraff er avskaffet i Norge, såvel i krig som i fred. At man i en opphetet og ekstraordinær situasjon som krig skal ha anledning til å dømme noen til døden, er helt uakseptabelt

Om symbolikk, luemerker og dødsstraff Dagens riksvåpen - symbolet på Norge som konstitusjonelt monarki - fikk sin stringente form av nettopp Hallvard Trætteberg i 1937. At Trætteberg, med sin store viten og strenge krav til formgivning, fant luemerket heraldisk rotete,. For å kunne ha en skikkelig diskusjon om dette, må vi betrakte bruken av uttrykk som medfølelse, forståelse, solidaritet, etc. som rene hersketeknikker. Disse begrepene er så sterkt verdiladet at de ikke har noe å gjøre i noen diskusjon. Det er fullt mulig å være et godt menneske selv om man er tilhenger av dødsstraff Norge bør derfor gjøre vårt for bidra til en holdningsendring ved å si klart fra til landets leder om at USA må avskaffe bruk av dødsstraff. Bli medlem Venstres grunnlag er aktive, frivillige medlemmer

Ingen uttrykte noe ønske om å få jesuittdrevne skoler. Det har da heller ikke blitt opprettet noen jesuittkommunitet i Norge, selv om jesuitter som enkeltpersoner har oppholdt seg her kortere eller lengre tid. I 2013 ble den første jesuitt valgt til pave, og han tok navnet Frans - FrP har et sterkt engasjement mot dødsstraff. Det er ikke aktuell politikk for partiet å ta en diskusjon om bruk av dødsstraff i Norge. Det slår Per Sandberg fast. - Dødsstraff er en inhuman og foreldet straffemetode som FrP er motstander av. For partiets del er det helt uaktuelt å ta en debatt om dødsstraff i Norge, sier nestleder Per. I Norge har vi i tillegg andre egne lover og regler som fastslår at det er ulovlig med totur, dødsstraff og livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse for alle mennesker, uansett alder. Det er altså ikke lov med verken tortur eller dødsstraff i Norge, verken for de over eller under 18 år Det er bare ett legitimt rettssystem, med tilhørende straffereaksjon. Vi har ikke dødsstraff i Norge, og fengselsvesenet må bygges slik at det bare er den legitimt idømte straffen som sones. Det krever sikkerhetstiltak som er tilstrekkelige. Drapet i helgen kan tyde på at sikkerheten ikke er god nok I tiden som fulgte, var det en het debatt angående fortsatt bruk av dødsstraff. Et forslag i Stortinget om å oppheve dødsstraffen ble forkastet av 62 mot 43 stemmer. Den 28. august 1948 ble Skancke skutt på Akershus festning. Han er dermed den siste som er henrettet i Norge. Dødsstraffen ble fullstendig avskaffet i Norge så sent som i 1979

Vil ikke kommentere om homofili er «synd»

Dødsstraff eller ei, jeg mener uansett at straffesystemet i Norge må forandres en del. Når en person har fått 21 års fengsel, bør h*n sitte inne i 21 år. Punktum. (Og da mener jeg 21 år med 12 måneder i året.)Hvorfor i all verden skal man slippe ut tidligere fordi man har oppført seg pent i fengselet Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen var den siste som ble henrettet i Norge etter den. Venezuela (1863) og Portugal (1867) var de første statene som fjernet dødsstraff i lovverket. Norge opphevet dødsstraff for sivile forbrytelser i fredstid i 1902, i 1979 ble straffen totalt avskaffet. Se egen artikkel om dødsstraff i Norge

Artikkel om Dødsstraff - Studienett

Retten har nå trukket seg tilbake for å vurdere om Indrebø må forlate sin post som meddommer i den største rettssaken i Norge siden krigen. 23. juli klokken 14.34 skrev noen som hadde logget seg inn på VG Debatt med lekdommerens Facebook-konto følgende under en artikkel om terrorangrepet: «Dødsstraff er den eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!», skriver nettstedet Vepsen - Synes du det hadde vært riktig om Norge innførte dødsstraff i forbindelse med denne saken, lurte aktor Inga Bejer Engh. - Det hadde vært det riktige på mange måter. Skal man vurdere en. Hvert år publiserer organisasjonen ILGA et kart over lover om seksuell orientering i hele verden. I følge det nyeste kartet blir det begått kriminalitet mot homofile i hele eller deler av 82 land verden over. Disse landene gir homofile dødsstraff: Afghanistan, Sudan, Pakistan, Saudi - Arabia, Iran, Irak, Mauritania og Yemen

Uenige om dødsstraff Gruppeleder og leder i Tromsø Frp har hvert sitt syn på om dødsstraff bør innføres i Norge. Gruppeleder Jan Blomseths personlige mening er at dødsstraff burde innføres. Dødsstraff er en straffemetode som innebærer at man tar livet av en person som straff for en eller flere forbrytelser etter en dødsdom.. Nesten alle samfunn har gjennom historien praktisert dødsstraff. [trenger referanse]De vanligste forbrytelsene som har vært knyttet til dødsstraff opp gjennom historien er mord, voldtekt og grov vold.. Opposisjon til makthaverne og blasfemi er også.

- Å støtte dødsstraff offentlig vitner om dårlig moral. Det mener justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, etter at stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen, i dag foreslår å innføre dødsstraff i Norge I Norge tillämpades dödsstraffet inte mellan 1876 och 1945. I kölvattnet av landsförräderiprocesserna efter andra världskriget återinfördes straffet, liksom i Danmark retroaktivt (även om ockupationsmakten, som emellertid betraktades som olaglig, återinfört och tillämpat dödsstraff) avrättades ett trettiotal människor, bland andra Vidkun Quisling Norge og EU, blant annet gjennom den svenske utenriksministeren, har nå generelt fordømt dødsstraff etter enorm press. Saken til Navid Afkari dreier seg ikke om dødsstraff, men om justismord En borgermening er gjerne et kort, konsist innlegg om et tema eller en sak (skal være mer enn bare et par linjer eller et spørsmål). En borgerkronikk er en lengre debattartikkel som gjerne belyser en sak grundigere. Vi har ingen begrensninger på hvor lang en artikkel kan være, men vi anbefaler å holde dem innenfor 7000 tegn

Rundt 23 prosent nordmenn mener vi kan ha dødsstraff. Det viser en ny undersøkelse. Den er gjort av Respons Analyse for Amnesty Norge. Avisa Vårt Land skriver om undersøkelsen. 1.000 personer ble spurt i undersøkelsen. Folk måtte svare på spørsmålet: «Jeg er mot dødsstraff uansett hvilke kriminell handling det er snakk om» Artikkelen behandler fengsel som straff i Norge i det 13. og 14. århundre. Temaet blir sett mot en europeisk bakgrunn: antikken (med Platons ideer om fengselsstraff), og høymiddelalderen, da kirken og klostervesenet praktiserte fengselsstraff til forbedring av syndere og villfarne Om beredskapsloven kan tjene som hjemmel for bestemmel­ ser om dødsstraff er ikke helt åpenbart. Regjeringen har nå tatt ini­ tiativ til å oppheve bestemmel­ sene om dødsstraff i vår krigs­ lovgivning. Justisdepartemen­ tet utarbeidet et «Notat om opp­ heving av dødsstraffen», datert 15. februar 1978 (jnr. 77/78 E)

her er en artikkel om norsk aborthistorie, hentet fra en 2003-utgave av bladet Vern om livet, utgitt av organisasjonen Menneskeverd. tenkte den kunne være av interesse, uansett standpunkt. tar den i dette forumet fordi abort i de fleste land er (el. har blitt gjort til) en kvinne-/likestillingssak I noen land fullbyrdes dødsstraff mot homofile i de provinser hvor ytterliggående islamistiske grupper har tatt over makten, som i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak

Tortur og dødsstraff i Norge - Henrettet for tyveri og

Tre dager etter at britiske og amerikanske tabloidaviser rapporterte om dødsstraff for turister i Thailand kastet TV2 seg over «nyheten». Det stemmer at ordet dødsstraff sto nevnt i en artikkel i Bangkok Post for en måned siden, men det dreide seg om bevisste terrorhandlinger, ikke uskyldige turister Det bør settes inn press mot USA for bruken av dødsstraff. I Texas er 299 henrettet siden 1982. Det er et høyt tall, uansett om en er tilhenge eller motstander av denne reaksjonsformen

Tidligere Islamsk råd-leder: - Joda, vi sendte brev til

Dødsstraff - Wikipedi

Debatt: Vi må si nei til dødsstraff, alltid, uansett - V

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter Artikkel 19.2. Retten til å ha en mening , og å ytre den fritt, står sterkt. De fleste er Etter 22. juli 2011 var det mange som mente at gjerningsmannen burde fått dødsstraff. På vår temaartikkel om menneskerettigheter i Norge kan du lese mer om hvordan du går frem hvis du mener. Nils Johan Ringdal skriver i Moss bys historie om mord i sosieteten. Han forteller om brødrene Hansen som kom til byen og gjorde karriere. Andreas Hansen (1711-90) var jurist og lag-mann og ble gift med en av fogd i Moss, Onsøy og Tune, senere generalveimester Henrik Arnoldus Thaulows mange døtre, Anne Thaulow (1725-98) Drapsmannen Kristoffer Nilsen Svartbækken (71) ble halshugget i Løten, den siste som ble henrettet i Norge for forbrytelser i fredstid. 3000 hadde møtt frem for å se halshuggingen på Ekromstormyra. I straffeloven av 1902 ble dødsstraff formelt avskaffet. I 1979 ble også dødsstraff for forbrytelser i krigstid avskaffet. Wikipedia, SNL De ringte meg to uker etter fødselen. Jeg hadde hørt om disse telefonene, så jeg spurte: Hvor fikk du nummeret mitt fra?. De var veldig unvikende, mumlet om telefonlister... Jeg rakk å si akkurat hva jeg syntes om mennesker som utnyttet en så sårbar situasjon før mannen i andre enden bare la på

Boston-bomber kan få dødsstraff - Verden - Klar TaleAntirasistisk Senters to tunger

Islamsk Råd Norge venter fortsatt på svar fra det europeiske fatwarådet før de vil ta stilling til om de er for eller mot dødsstraff for homofile I 2016 søkte 3.460 om asyl i Norge, og i året etter økte tallet til 3.546 asylsøkere, men 1.252 av disse ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering hvor europeiske land forpliktet seg til å hjelpe ved å ta imot flyktninger som ankom Italia og Hellas. Første halvår 2018 søkte 1.511 personer om asyl i Norge

Kollektivet | Utrop

Vi vet lite om innføringen av strafferett i Norge, framfor alt hvordan den ble praktisert. I boken Død som straff i middelalderen har Audun Kjus samlet og kommentert det lille vi vet. Det er interessant lesning. Etableringen av en norsk strafferett var uløselig knyttet til dødsstraff, siden det nettopp var gjennom å ta monopol på alle legitime, rettmessige drap at kongen etablerte sin. Det er egentlig det som er poenget, ikke om akkurat Kina bør få lov å ha dødsstraff.. Nå bruker forsåvidt en del totalitære regimer store ressurser på å gjøre straffen så inhuman som mulig, men det er mulig de sparer på det siden færre folk vil gjøre det som staten ikke vil. I Norge blir vi uansett litt som i myten om Marie.

Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

«Når det da for eksempel er snakk om muslimer, aksepterer de dermed at det er norske lover som gjelder i Norge, og ikke sharialovverket», sa Hagen til Dagbladet. «Integreringen er problematisk, og jeg frykter et muslimsk flertall i Norge om det fortsetter, med sharialover og det som verre er», uttalte han i 2006 Vi burde få dødsstraff i Norge! så blir vi kvitt alle neka. » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette

dødsstraff - Store norske leksiko

Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Helgheim vil gjøre det umulig å få opphold ved å søke om asyl i Norge Men selv om mange ble tiltalt, ble få dømt til den strengeste straffen: Døden. Kun 25 nordmenn fikk dødsstraff og ble henrettet. Det er få i forhold til antallet som ble straffet, sier Sørensen, og viser til Danmark. Her ble flere dømt til døden, selv om okkupasjonen rammet Norge hardere enn dem. Tyskerjentene fikk unngjeld Om lukk. Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet; Fruktbarhet og familiedemografi; Levekår og sosial deltaking; Energi- og miljøøkonomi vis mer Om lukk. Bærekraftig utvikling; Energi- og miljøpolitikk; Husholdningers energiforbruk; Klimapolitikk og økonomi; Kraftmarkeder; Olje- og gassmarkeder; Teknologi, innovasjon og vekst. Barneombudets oppgave er å spre kunnskap om barn og unge, og ivareta deres interesser og rettigheter. Ti år senere fikk Norge verdens første barneminister. Barneministeren er den personen i regjeringen som jobber med saker som har med barn å gjøre. Den 8. januar 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen Asylsøkere som kommer til den norske grensen skal få behandlet sin søknad, men vil ikke få opphold i Norge selv om søknaden blir innvilget. - Hvis du trenger beskyttelse, så skal du få beskyttelse i et tredje land. Flyktningkonvensjonen sier at du ikke skal sende noen tilbake til der de blir forfulgt eller utsatt for dødsstraff

Henrettelse, Dødsstraff Sterke reaksjoner: - Norge er

UDI kan omgjøre egne vedtak om det kommer fram informasjon i klagen som gjør at utfallet skal endres. Hvis dette ikke skjer, sendes klagen til Utlendingsnemnda (UNE), som behandler den. Familieinnvandring for flyktninger. Når en person har fått beskyttelse i Norge, kan familien i hjemlandet søke om familieinnvandring Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (forkortet EMK) er en konvensjon som har til hensikt å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.. Norge gjorde Menneskerettskonvensjonen til norsk lov i 1999 ved inkorporere den i Menneskerettsloven.. Erklæringen ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950, men trådte først i kraft 3. september 1953, da den var blitt. Ber om dødsstraff for Marokko-drapene Aktor ber om dødsstraff for de tre hovedtiltalte etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen. Av Anja Storbråten Torsdag 27.06 201

Ny måling blant norske muslimer: 41 prosent vil straffe blasfemi i Norge - sju prosent støtter dødsstraff. 5. januar 2017 18.05 ; av Pål Nordseth og Harald S. Klungtvei Del to av Henning Laugerud sitt foredrag om katolsk motstand mot reformasjonen i Norge, holdt i St. Dominikus/katolsk forum i 2010. Opprinnelig trykket i St. Olav katolske kirkeblad, nummer 3/2011. I første del av denne artikkelen så vi på motstanden mot reformasjonen både fra Kirken og folket i tiårene etter at reformasjonen ble gjennomført i form av noe som i realiteten var et statskupp Det kommer frem i en statistikk fra analysetjenesten Storyboard. Nettstedene analysetjenesten har tatt med på listen, beskrives som kontroversielle. Den mest delte saken ble « Ny studie: Kvinner vil at menn skal ligge mer på sofaen!» fra Eavisa. Les også: Årets nyord er «falske nyheter» Nettstedet beskriver seg selv som en underholdningsside med fokus på satire og humor

- Urovekkende at stadig flere blir positive til dødsstraff

Artikler om dødsstraff på den norske menneskerettighetsportalen. norsk. Amnesty: Tortur. Hva er tortur, og hvordan foregår det. Les mer om tortur på Amnesty Norge sin nettside. norsk. Relaterte temaer. Barnerettigheter; Dødsstraff og tortur; Konvensjoner og erklæringer; Krigsforbrytelser ;.

Artikkel om dødsstraff (debattartikkel) - Studienett

Vi kan ikke etablere en ny praksis nå, fordi dette dreier seg om et muslimsk land, og at det her dreier seg om en dødsstraff, sier Fredriksen. Formann i Alta Fremskrittsparti, Claus Jørstad, er også på linje med partiformannen: - Vi kan ikke ta «gud og hver mann» til Norge, selv om de får strenge straffer i sitt hjemland I Norge var halshugging i bruk frem til 1876. Dødsstraff i Norge ble formelt avskaffet i 1979. De drepte hundrevis av løshunder med elektrisk strøm, utførte en rekke eksperimenter med dyr i vann, på land og testet ut metoder i det vide og brede inntil de hadde en metode som var pålitelig Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Helgheim vil gjøre det umulig å få opphold ved å søke om asyl i Norge. Ut året for 1 de blir forfulgt eller utsatt for dødsstraff. åpen artikkel Dødsstraff i GT. Jeg skal spare dere for en eksegetisk gjennomgang av det gammeltestamentlige skriftmateriale som vedrører dødsstraff. I stedet skal jeg stort sett nøye meg med å liste opp den oversikt som professor Claus Schedl gav i hans artikkel om temaet i Lexikon für Theologi und Kirche (1965). 1. Dødsstraff var forutsett for

Krekar, Statsråd | Krekars (nesten) siste sjanse er Kongen

dødsstraff i Norge? - Skoleaviser

Trondheim er en av 1600 byer der det lørdag kveld markeres mot dødssstraff Etterpå kan klassen samtale om på hvilken måte artikkelen ble brutt. Hva mener du om dødsstraff? Styreformer, menneskerettigheter, økonomi og miljø (kapittel 7 og 13) Statsbudsjettet sier mye om politikken i Norge og hvilke prioriteringer som gjøres Mye har skjedd det siste tiåret. Et lyspunkt var at grunnlovsdomstolen avviste loven som skulle gi dødsstraff for homofili, sier han. Og håper forslaget om dødsstraff igjen vil bli stoppet, slik det ble sist. - Jeg tror at om ti - femten år vil det være mer forståelse for LHBT-rettigheter i Uganda

Internasjonalt arbeid mot dødsstraff - regjeringen

- Dødsstraff er en avskyelig og umenneskelig straff. Det er ingenting som tyder på at dødsstraff er mer avskrekkende for kriminelle enn fengsels-straff. Det store flertallet av land innser dette. Det er oppmuntrende å se at det stadig blir færre henrettelser i verden. John Peder Egenæs. Han er generalsekretær i Amnesty Norge Om Store norske leksikon Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Årsaker til dødsstraff i usa Resonnerende - Daria . Bruk av folkeeventyr som lesning for barn Drøftingsoppgave om hvorvidt folkeeventyr egner seg som lesning for barn. Bokmå ; Abort i dag - riktig eller galt? Jeg har skrevet en artikkel om der jeg skriver om hva abort er, hvordan inngrepet/handlinger foregår og om abort er etisk rett eller Sawan Masih, en gatefeier fra den østlige metropolen Lahore, ble mandag frikjent etter å ha sittet seks år i fengsel i påvente av sin egen dødsstraff. Det bekrefter en talsperson for rettsvesenet i Lahore. Kristne Masih var dømt til døden ved henging etter at en muslimsk venn anklaget ham for.

 • Britney spears sam asghari.
 • Snobbete jentenavn.
 • Txt to gpx.
 • Scandic edderkoppen.
 • Kaffee schablone.
 • Valsing av plater.
 • Russische disco schleswig holstein.
 • Icloud musikmediathek.
 • Quadro hylle diy.
 • Komposisjonsprinsipp definisjon.
 • Bakeri, gausel.
 • Ørneredet quisling.
 • Littlest pet shop adventskalender.
 • Exanthema subitum baby.
 • Klør i munnen av kiwi.
 • Tauchen thailand preise.
 • Wohnung uelzen königsberg.
 • Mrsa treatment.
 • Dusk till dawn youtube.
 • Hva er plavix.
 • Bytte tilhengerkontakt.
 • Péroné anatomie.
 • Alejandra guzman acordes.
 • Uber wiki.
 • Mickie krause tourdaten 2018.
 • Lillberg gyngestol.
 • Descendens sanger.
 • Wassertorstraße 10 nürnberg.
 • Intervall for å gå ned i vekt.
 • Førerkort synskrav.
 • Jafs holmestrand pizza meny.
 • Glomma fredrikstad.
 • Stortingets presidentskap medlemmer.
 • Glitter eyeshadow look.
 • Gastroschisis offene bauchdecke.
 • Horisontal og vertikal analyse.
 • Reisebüro erfurt marktstraße.
 • Tariffavtale snl.
 • Eika leiebil.
 • Pearson's r correlation coefficient.
 • Dele brøk med helt tall.